نمونه سوالات تستی فصل 3 و 4 علوم هشتم

هشتم نمونه سوال

 نمونه سوالات تستی فصل 3 و 4 علوم هشتم

1-محل قرار گیری پروتون در اتم و بار آن را به ترتیب بنویسید.

الف) داخل هسته و یک بار مثبت ب) داخل هسته و خنثی

ج) در مدار های اطراف هسته و منفی د) در مدار های اطراف هسته و مثبت

 

2-قسمت مرکزی اتم....................... نام دارد.

الف) عنصر ب) هسته ج)الکترون د) پروتون

 

3-اتم دارای اجزای زیر است:

الف) یون ها، پروتون ها و الکترون ها ب) یون ها، الکترون ها و نوترون ها

ج) پروتون ها، الکترون ها و مولکول ها د) الکترون ها، نوترون ها و پروتون ها

 

4-کدام گزینه الکترون را به درستی توصیف می کند؟

الف) دارای بار الکتریکی نیست و جرم آن با پروتون برابر است.

ب) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن بسیار کم تر از پروتون است.

ج) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن با نوترون برابر نیست.

د) دارای بار الکتریکی مثبت و جرم آن بسیار بیشتر از نوترون ها است.

 

5-اتم در حالت عادی خنثی است زیرا:

الف) ذره های اتمی دارای بار الکتریکی نیستند.

ب) بار مثبت پروتون ها بار منفی نوترون ها را خنثی می کند.

ج) بار مثبت پروتون ها بار منفی الکترون ها را خنثی می کند.

.د) بار مثبت نوترون ها بار منفی الکترون ها را خنثی می کند

 

6-عدد اتمی برای اتمی که دارای 9 پروتون، 10 نوترون و 9 الکترون باشد، کدام گزینه زیر است؟

الف) 28 ب) 9 ج) 10 د) 19

 

7-ذره های سازنده اتم به ......................... اطلاق می شوند

الف) ذره های بسیار ریزی که درون اتم وجود دارد.

ب) ذره های بسیار ریزی که خارج هسته یافت می شوند.

ج) ذره های بسیار ریزی که خارج اتم وجود دارد.

د) ذره های بسیار ریزی که داخل هسته یافت می شوند.

 

8-حدود چند عنصر به طور طبیعی وجود دارند

الف) 91 ب) 85 ج) 118 د) 91

 

9-کدام عنصر جدول تناوبی دارای 3 الکترون در لایه دوم خود است؟

Oد) Li ج) Bب) Arالف)

 

10-در اتم ................. در مدارهای اطراف هسته در حال چرخش اند.

الف) الکترون ها ب) پروتون ها ج) نوترون ها د) ذره هایی با بار الکتریکی مثبت

 

11-تعداد نوترون های عنصری یکی بیشتر از پروتون های آن است. اگر عدد جرمی این عنصر برابر 27 باشد، تعداد پروتون و نوترون های آن به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

الف) 13، 13 ب) 13، 14 ج) 14، 13 د) 14، 14

 

12-مرکز تنظیم ضربان قلب کدام است؟

الف) بصل النخاع ب) مخچه ج) مغز د) قلب

 

13-مغز شامل کدام سه بخش است؟

الف) نیمکره های مخ – مخچه - بصل النخاع ب) بصل النخاع – ساقه مغز – نخاع

ج) نیمکره های مخ – مخچه – ساقه مغز د) نیمکره های مخ – بصل النخاع – ساقه مغز

 

14-کدام یک، جزء وظایف مخ است؟

الف) تکلم ب) تنفس ج) تفکر د) گزینه های الف و ج

 

15-نخاع به طور مستقیم به کدام بخش مغز متصل است؟

الف) مخچه ب) مخ ج) بصل النخاع د) ساقه مغز

 

16-کدام یک از اعمال مخ نیست؟

الف) پردازش اطلاعات ب) تکلم ج) حل مسئله د) تنظیم فشار خون

 

17-جهت هدایت پیام عصبی در یک نورون، کدام است؟

الف) از آکسون به جسم سلولی ب) از آکسون به دندریت

ج) از دندریت به جسم سلولی د) از جسم سلولی به دندریت

 

18-اگر به صورت یک نوزاد آب بپاشید، بازوها و پاهای خود را به بیرون پرتاب می کند این کار، .......................

الف) برای شناخت دنیای اطراف است و توسط مخ فرماندهی می شود.

ب) برای حفط تعادل است و توسط مخچه هدایت می شود.

ج) به طور غیر ارادی صورت می گیرد و انعکاس نام دارد.

د) به طور ارادی انجام می شود و نوعی واکنش دفاعی است.

 

19-کدام یک از اعمال زیر جزء اعمال انعکاسی است؟

الف) ترشح بزاق ب) بلع غذا ج) دیدن د) فکر کردن

 

20-کدام گزینه ی زیر توضیح دهنده نقش آکسون است؟

الف) پیام را دریافت می کند و رشته طویلی است و به مغز متصل است.

ب) زایده طویل است و انتهای آن به سلول های ماهیچه ای و غدد ترشحی متصل است.

ج) تعداد زیادی زایده های کوتاه و منشعب است و به ماهیچه ها متصل است.

د) زایده های بلند است که هم پیام و هم پاسخ را دریافت می کند.

 

21-بزرگ ترین و حجیم ترین مرکز عصبی کدام است؟

الف) مخ ب) مخچه ج)بصل النخاع د) ساقه مغز

 

22-کار رشته های کوتاه (دندریت) و رشته های بلند (آکسون) سلول عصبی کدام است؟

الف) آوردن پیام به نورون – بردن پیام به اندام

ب) آوردن پیام به اندام – بردن پیام به نورون

ج) بردن پیام به اندام – آوردن پیام به نورون

د) بردن پیام به غدد – آوردن پیام به اندام

 

23-اگر چیزی ناگهان به سمت چشم ما پرتاب شود، شما بی اختیار پلک چشم خود را می بندید. کدام بخش دستگاه عصبی فرمان بسته شدن پلک ها را صادر می کند؟

الف) مخ ب) مخچه ج) بصل النخاع د) نخاع
سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم

هفتم نمونه سوال

سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم

آزمون مطالعات اجتماعی هشتم

1-تعاون به زبان ساده یعنی............و............

ب:همکاری ویاری رساندن ج:راستی و دروغ د:بدی وخوبی الف:دشمنی و دوستی

2-شکل های مختلف تعاون رانام ببرید؟3مورد

الف:محبت.همدلی.هدیه دادن. ب:غذاخوردن.درس خواندن.مسولیت. ج:قانون.دولت.مردم. د:پیامبر.قران .خدا

3- انفاق یعنی: الف:کمک به پدر ب:مسجد ج:بخشش مال.علم.توانایی و...

د:مهربانی با همسایه

4-چه موسساتی توسط مردم ایجاد میشود؟ الف:سازمان انرژی اتمی ب:انجمن حمایت از بیماران خواص نگهداری از معلولین و نگهداری از ایتام ج:انجمن حمایت از محیط زیست د:گزینه ی الف و ج

5- به اموال ودارایی هایی که وقف میشود ....................می گویند. الف:تعاون ب:قانون ج:دولت د:موقوفات

6- بر اساس قانون هر شرکت تعاونی حداقل با ........عضورسمیت پیدا میکند. الف:10 ب:20 ج:7 د:8

7- قوه ی مقننه . قضائیه .مجریه. زیر نظر چه کسی اداره میشود؟

الف:رئیس جمهور ب:دولت ج:وزارت اطلاعات د:رهبر

8 : رئیس قوه ی مجریه ................... نام دارد.

الف :وزارت ب:رئیس جمهور ج:رهبر د:شورای نگهبان

9-حداقل سن رای دهندگان................. تعیین شده است.

الف:15سال ب:18سال ج:16 سال د:20 سال

10-منظور از شهروندان.............. یک کشور است.

الف:اتباع ب:لایحه ج:استیضاح د:خبر نگاران

11-درامد های دولت ازچه را ه هایی بدست می اید.3مورد

الف:درست کردن سد.پل.مدرسه ب:مالیات .بودجه.فروختن لوازم ج:نفت.مالیات.سایر موارد د:گزینه الف.ب

12بودجه یعنی پیش بینی ............و..............

الف:درامد وهزینه ب:نفت و گاز ج:اب و برق د:لایحه و هزینه

13-اسیب های اجتماعی که مشکلات زیادی برای افراد یک جامعه پیش می آورد............و..........و..........است.

برو پشت برگه

. الف:پر خاشگری ونزاع واعتیاد ج:دروغ گفتن .دعوا.مهربانی ب:هیچکدام

د:اسیب رساند.سیگار کشیدن.خشم

14-همه ی مردم در برابر قانون................. است.

الف:دولت ب:جامعه ج:آزاد د:مساوی

14-در هر جامعه ای باید نهادی وجود داشته باشد این نهاد ...................... است.

الف:قانون ب:قوه مقننه ج:قوه ی قضائیه د:قوه مجریه

15-یکی از مهم ترین وظایفه ....................... حل کردن اختلافات مردم است.

الف:قوه ی مجریه ب:مردم ج:قوه ی قضائیه د:قوه ی مقننه

16-چه کسانی از نوجوانان در برابر اسیب ها وتهدیدها محافظت میکند؟

الف:مردم.دیگران خود.فرشتگان ب:خود.خانواده مدرسه.قانون ج:مادر.عمو.دایی.بابا. د:خود انسان

17-چند نوع دعاوی داریم ان ها را نام ببرید؟

الف:دونوع کیفری.حقوقی ب:سه نوع قوه ی قضائیه.مجریه.مقننه ج:یک نوع قاضی د:دو نوع قانون.دولت

18-در دادگاه قاضی مدارک.......................و.................... را مطالعه میکند.

الف:خواهران وبرادران ب:دوست.دشمن ج:حقوق.اختلاف د:خواهان.خوانده

19-عناصر ارتباط رانام ببرید؟

الف:فرستنده ی پیام. گیرنده پ . پیام ب:گوشی . تلفن تبلت ج:اینترنت .تلوزیون د:هیچ کدام

20-هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند.....................است

الف:پیام ب:گیرنده ج:رسانه د:ارتباط

21-اگرگیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد واو را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل..................... می گویند.

الف:باز خورد ب:دریافت کننده ج:عناصر د:فناوری

22-یکی از اثرات منفی رسانه هی ارتباطی رواج..........................است.

الف:سرگرم کننده ب:خشونت گرایی ج:اموزنده د:مهیج

23-اسلام در شبه جزیره ی ................... طلوع کرد.

الف قدیر خم ب:یمن ج:مصر د:عربستان

24-بیشتر عرب ها .......................ها را می پرستیدند.

الف:خورشید ب:ماه ج:اتش د:بت

25-حضرت..................و.................نخستین کسانی بودن که به رسول خدا ایمان اوردن.

الف:حسن وحسین ب:نوح وموسی ج:خدیجه و علی د:فاطمه و حسسین

 

برو صفحه ی بعد

برو صفحه ی بعد

26-..................و..................نخستین کسانی بودن که شهیدان راه اسلام بودن.2

27-هر کدام درست و هر کدام نادرست را علامت بزنید.{ص.غ}

الف:حضرت محمد را {محمد خدا} می نامند. ب:حضرت محمد در شهر مکه به نیا امد

ج:در27 رجب درسن 45 سالگی فرشته ی وحی درغار حرا بر اونازل شد

 

28-حضرت محمد در...............صفر سال.............هجری درمدینه ودر همان شهر به خاک سپرد.

الف:28صفر11هجری ب:28صفر 11هجری ج:11صفر 28هجری د:29 صفر 12 هجری

29-خلیفه ی اول چند سال خلافت کرد؟وجاننشین او که بود؟

الف:4 سال.جانشین.ج عثمان ب:2سال.ج شمر ج:1سال.ج یزید د:2سال.ج عمربن خطا ب

30-امام علی فرزند.................در................به دنیا امد.

الف:ابوطالب.شام ب:ابوطالب.نجف ج:محمد.کوفه ابوطالب.مکه

31-چه کسانی با دادن پول ومقام می خواستند افراد قدرتمند و اشخاص با نفوذ راجذب خود کنند؟

الف:عمر وعاص ب:یزید و شمر ج:عمر د:یزید

32-هنگام ظهور اسلام چه کسی بر ایران حکومت می کرد؟

الف:کوروش ب:داریوش ج:خسرو پرویز د:هخامنش

33-مقر خلافت امویان در ............... بود.

الف:عربستان ب:شام ج:یمن د:حجاز

34-.................... نخستین ایرانی بودکه ر مدینه مسلمان شد.

الف:امام حسین ب:امام حسن ج:سلمان فارسی د:امام علی

35-......................خلیفه ی دوم عباسی که شهر بغداد را بنا کرد.

الف:داریوش ب:خسرو پرویز ج:منصور د:ابوبکر

36-او به عراق لشکر کشی کرد وقصد داشت بغداد را تصرف کند اما از سپاه خلیفه شکست خورد.

الف:طاهر ب:یعقولیث ج:امیر اسماعیل د:حسن بن زید

37-پس از ورود اسلام به ایران تا چند قرن زبان.....................زبان رسمی و اداری ایران بود.

الف:پارسی ب:عربی ج:فارسی د:الف و ج

38-پدرشعر فارسی چه نام داشت؟

الف:رودکی ب:سعدی ج:حافظ د:مولانا

39-وزیران معروف سامانیان را نام ببرید؟

الف:خلیفه ی عباسی و یغوب لیث ب:عضدالدوله ج:عبد الله بن مقفغ د:بلعمی و جیهانی

40-معتبر ترین و مهم ترین کتاب های حدیثی و فقهی اهل سنت وشیعه را عالمان ...................... تدوین کردند.

الف:عربستان ب:ایرانی ج:شام د:مکه
آزمون چهار گزینه ای علوم هفتم

هفتم نمونه سوال

آزمون چهار گزینه ای علوم هفتم


1)بزرگترین غده بدن کدام است؟

الف) کبد                       ب) لوزالمعده                     ج) هیپوفیز                   د) تیروئید

2) مهمترین عضو دستگاه گوارش از نظر هضم و جذب که همه مواد مغذی از آن جذب می شوند کدام است؟

الف) معده                   ب) لوزالمعده                    ج) روده ی کوچک          د) روده ی بزرگ

3) سطح خارجی دندان را چه ماده ای می پوشاند؟

الف) استخوان              ب) مغز دندان                   ج) عاج                    د) مینا


بقیه سوالات در ادامه مطلب ...
ادامه مطلب


نمونه سوال تستی درس 3 و 4 علوم هشتم

هشتم نمونه سوال

1-محل قرار گیری پروتون در اتم و بار آن را به ترتیب بنویسید.

الف) داخل هسته و یک بار مثبت                                         ب) داخل هسته و خنثی

ج) در مدار های اطراف هسته و منفی                                   د) در مدار های اطراف هسته و مثبت


2-قسمت مرکزی اتم....................... نام دارد.

الف) عنصر                        ب) هسته                           ج)الکترون                        د) پروتون


3-اتم دارای اجزای زیر است:

الف) یون ها، پروتون ها و الکترون ها                                  ب) یون ها، الکترون ها و نوترون ها

ج) پروتون ها، الکترون ها و مولکول ها                                د) الکترون ها، نوترون ها و پروتون ها


4-کدام گزینه الکترون را به درستی توصیف می کند؟

الف) دارای بار الکتریکی نیست و جرم آن با پروتون برابر است.

ب) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن بسیار کم تر از پروتون است.

ج) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن با نوترون برابر نیست.

د) دارای بار الکتریکی مثبت و جرم آن بسیار بیشتر از نوترون ها است.


5-اتم در حالت عادی خنثی است زیرا:

الف) ذره های اتمی دارای بار الکتریکی نیستند.

ب) بار مثبت پروتون ها بار منفی نوترون ها را خنثی می کند.

ج) بار مثبت پروتون ها بار منفی الکترون ها را خنثی می کند.

.د) بار مثبت نوترون ها بار منفی الکترون ها را خنثی می کند


6-عدد اتمی برای اتمی که دارای 9 پروتون، 10 نوترون و 9 الکترون باشد، کدام گزینه زیر است؟

الف) 28                      ب) 9                       ج) 10                        د) 19


7-ذره های سازنده اتم به ......................... اطلاق می شوند

الف) ذره های بسیار ریزی که درون اتم وجود دارد.

ب) ذره های بسیار ریزی که خارج هسته یافت می شوند.

ج) ذره های بسیار ریزی که خارج اتم وجود دارد.

د) ذره های بسیار ریزی که داخل هسته یافت می شوند.


8-حدود چند عنصر به طور طبیعی وجود دارند

الف) 91                          ب) 85                          ج) 118                       د) 91


9-کدام عنصر جدول تناوبی دارای 3 الکترون در لایه دوم خود است؟

Oد)                          Li ج)                         Bب)                         Arالف)


10-در اتم ................. در مدارهای اطراف هسته در حال چرخش اند.

الف) الکترون ها                       ب) پروتون ها                       ج) نوترون ها                     د) ذره هایی با بار الکتریکی مثبت


11-تعداد نوترون های عنصری یکی بیشتر از پروتون های آن است. اگر عدد جرمی این عنصر برابر 27 باشد، تعداد پروتون و نوترون های آن به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

الف) 13، 13                          ب) 13، 14                          ج) 14، 13                       د) 14، 14


12-مرکز تنظیم ضربان قلب کدام است؟

الف) بصل النخاع                     ب) مخچه                          ج) مغز                     د) قلب


13-مغز شامل کدام سه بخش است؟

الف) نیمکره های مخ  مخچه - بصل النخاع                              ب) بصل النخاع ساقه مغز  نخاع

ج) نیمکره های مخ  مخچه  ساقه مغز                                     د) نیمکره های مخ بصل النخاع  ساقه مغز


14-کدام یک، جزء وظایف مخ است؟

الف) تکلم                     ب) تنفس                    ج) تفکر                      د) گزینه های الف و ج


15-نخاع به طور مستقیم به کدام بخش مغز متصل است؟

الف) مخچه                       ب) مخ                      ج) بصل النخاع                      د) ساقه مغز


16-کدام یک از اعمال مخ نیست؟

الف) پردازش اطلاعات                         ب) تکلم                   ج) حل مسئله                    د) تنظیم فشار خون


17-جهت هدایت پیام عصبی در یک نورون، کدام است؟

الف) از آکسون به جسم سلولی                               ب) از آکسون به دندریت

ج) از دندریت به جسم سلولی                                 د) از جسم سلولی به دندریت


18-اگر به صورت یک نوزاد آب بپاشید، بازوها و پاهای خود را به بیرون پرتاب می کند این کار، .......................

الف) برای شناخت دنیای اطراف است و توسط مخ فرماندهی می شود.

ب) برای حفط تعادل است و توسط مخچه هدایت می شود.

ج) به طور غیر ارادی صورت می گیرد و انعکاس نام دارد.

د) به طور ارادی انجام می شود و نوعی واکنش دفاعی است.


19-کدام یک از اعمال زیر جزء اعمال انعکاسی است؟

الف) ترشح بزاق                        ب) بلع غذا                            ج) دیدن                       د) فکر کردن


20-کدام گزینه ی زیر توضیح دهنده نقش آکسون است؟

الف) پیام را دریافت می کند و رشته طویلی است و به مغز متصل است.

ب) زایده طویل است و انتهای آن به سلول های ماهیچه ای و غدد ترشحی متصل است.

ج) تعداد زیادی زایده های کوتاه و منشعب است و به ماهیچه ها متصل است.

د) زایده های بلند است که هم پیام و هم پاسخ را دریافت می کند.


21-بزرگ ترین و حجیم ترین مرکز عصبی کدام است؟

الف) مخ                        ب) مخچه                      ج)بصل النخاع                     د) ساقه مغز


22-کار رشته های کوتاه (دندریت) و رشته های بلند (آکسون) سلول عصبی کدام است؟

الف) آوردن پیام به نورون  بردن پیام به اندام

ب) آوردن پیام به اندام  بردن پیام به نورون

ج) بردن پیام به اندام  آوردن پیام به نورون

د) بردن پیام به غدد  آوردن پیام به اندام


23-اگر چیزی ناگهان به سمت چشم ما پرتاب شود، شما بی اختیار پلک چشم خود را می بندید. کدام بخش دستگاه عصبی فرمان بسته شدن پلک ها را صادر می کند؟

الف) مخ                          ب) مخچه                         ج) بصل النخاع                         د) نخاع


منبع
http://s-avalmotavaseta.mihanblog.com
ویدیو های آموزشی 9 فصل ریاضی هشتم--

هشتم نمونه سوال فیلم/انیمیشن

ویدیو های آموزشی 9 فصل از ریاضی هشتم به صورت تفکیک شده (فصل به فصل) که توسط رضا بوعذار دبیر ریاضی ناحیه 4 اهواز و خانم وفا مجیدی دبیر ریاضی آبادان آماده شده است . جهت استفاده همکاران محترم آماده دریافت می باشد .

این ویدیو های آموزشی که در برگیرنده برخی از فعالیت ها / تمرین و کار در کلاس های ریاضی هشتم می باشد بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده در کتاب ریاضی هشتم ساخته شده است .


--------------------------------0----------------------------

webdarsi.ir
نمونه سوال قران هشتم

هشتم نمونه سوال

-معنای کلمات زیر را بنویسید؟ 5/2نمره

افلح:                   طیر:               یفعـلون:               قدر:                 نزل:            ریاح:

انبتـنا:                   اتقوا:                  اطیعوا:                  تتقون:

2-عبارات زیر را معنایی ساده کــنـید؟ 5/3 نمره

اتـقوا ربکـم:                             واتــقوه:                         لـتـومنـوا:                 

 عن اللغو معرضون:                              لیعـلـم:                     من کل زوج کریم:

و ما کان اکثرهم:

3-عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید؟ 6 نمره

کل قد علم صلاته و تسبیحه : .........................................................................................

الم تر ان الله یسبح له من فی السموت و الارض: ...............................................................

الذی له ملک السموت والارض:.....................................................................................

والنوم سباتا :..............................................................................................................

وما کان اکثرهم مومنین :.................................................................................................

کذبت عاد  المرسلین:....................................................................................................

4-عبارت های کوتاه را ترجمه کنیــــــــــــــــد؟  8 نمره

 انی لکم:.......................     نزل الفرقان :.......................    للعلمین :..............................

للزکوه:......................       علی عبده...........................       کم انبتنا :...........................

واطیعون:................        رسول امین :.......................      وهوالذی:.........................

ارسل الریح بشرا:........................     ما طهورا:..................   جعل لکم :........................ 

طراح:پویادشتی سادات                                         سکوی اول متوسطه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic