بخش پذیری اعداد از 1 تا 20

هفتم هشتم نهم علمی ریاضی (هفتم و هشتم و نهم) فعالــیت های تابستانی جالب و ...

. همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.
2. عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد.
3. عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد.
4. عددی بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.
   (عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .)
5. عددی بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۵ بخش پذیر باشد.
6. عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.
7. عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.
8. عددی بر 8 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.
   (عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد.)
9. عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذیر باشد.
10. عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
11. عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.
12. عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.
13. عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیر باشد.
14. عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد.
15. عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد.
16. عددی بر 16 بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر 16 بخش پذیر باشد .
17. عددی بر 17 بخش پذیر است که اگر 5 برابر رقم یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، عدد بر 17 بخش پذیر باشد.
مثال: عدد 221 بر 17 بخش پذیر است زیرا:       22-(5x1)=17
18. عددی بر 18 بخش پذیر است که بر 2 و 9 بخش پذیر باشد.
19. عددی بر 19 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 19 بخش پذیرباشد.
مثال: عدد 437 بر 19 بخش پذیر است زیرا 57 بر 19 بخش پذیر است:       43+(2x7)=57
 20. عددی بر 20 بخش پذیر است که دو رقم آخر بر 10 بخش پذیر باشد و رقم دهگان زوج باشد.
(عددی که دو رقم آخر آن بر 20 بخشپذیر باشد.)نویسنده »

[ •●♦♥miss shakiba♥♦●• ]

منبع »

[ sakoyeelm.mihanblog.com ]پــاورپــویــنــت تــغــیــیــرات گــرمــاگــیــر و گــرمــاده

هشتم پاورپوینت علمی
پاور تغییرات گرماگیر و گرماده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.goodschool.ir


چرخه آب (علوم هشتم)

هشتم هفتم علمی و ...

چرخه آب یک جریان مداوم حرکت آب بین زمین، اقیانوس، رودخانه ها و نهرها و جو (اتمسفر) می باشد. آب همواره در اطراف و بالای زمین در حال چرخش است. آب همان طور که در این چرخه در حال حرکت می باشد از شکل مایع (آب باران، آب نمک) به گاز (بخار آب) و دوباره به مایع تبدیل می شود. این مایع ممکن است سرد شود و به شکل جامد درآید (یخ یا برف).

چرخه آب برای ادامه زندگی بر روی زمین ضروری است و در مدت میلیاردها سال است که این چرخه در طبیعت جریان دارد. آب از آن زمان تا کنون بارها تمیز شده است و منابع آبی زمین همواره از طریق فرایند طبیعی که ما آن را چرخه آب می نامیم، در حال تجدید شدن می باشند.


مراحل چرخه آب

1-تبخیر: وقتی که خورشید آب رودخانه ها یا دریاچه ها و یا اقیانوس ها را گرم می کند، آب یه شکل بخار در می آید. این بخار آب در جو بالا می رود.

2-تراکم: بخار آب در هوا سرد می شود و دوباره به قطرات مایع کوچک تبدیل می شود و ابرها تشکیل می شوند.

3-بارش: هنگامی که مقدار زیادی آب متراکم شوند به طوری که هوا نتواند وزن آن را تحمل کند، آب از ابرها به شکل باران، تگرگ یا برف دوباره به زمین بر می گردد.

4-نفوذ: وقتی که آب به صورت باران تگرگ یا برف می بارد، مقداری از آن به زمین نفوذ می کند.

5-رواناب: مقداری از آب به زمین فرو نمی رود بلکه در رودخانه ها و نهرها می ریزد.

6-تعریق: فرایندی که آب موجود در گیاهان و به ویژه برگ ها تبخیر می شود. تعرق کمک می کند که بخار آب به هوا بر گردد.
پاورپوینت های اجتماعی و علوم(غیر درسی)

هشتم هفتم پاورپوینت علمی و ...

() پاورپوینت های مفهمومی و آموزشی اجتماعی و علوم هفــــــتم و هـشــــتم ()
نمونه سوالات تستی فصل 3 و 4 علوم هشتم

هشتم نمونه سوال

 نمونه سوالات تستی فصل 3 و 4 علوم هشتم

1-محل قرار گیری پروتون در اتم و بار آن را به ترتیب بنویسید.

الف) داخل هسته و یک بار مثبت ب) داخل هسته و خنثی

ج) در مدار های اطراف هسته و منفی د) در مدار های اطراف هسته و مثبت

 

2-قسمت مرکزی اتم....................... نام دارد.

الف) عنصر ب) هسته ج)الکترون د) پروتون

 

3-اتم دارای اجزای زیر است:

الف) یون ها، پروتون ها و الکترون ها ب) یون ها، الکترون ها و نوترون ها

ج) پروتون ها، الکترون ها و مولکول ها د) الکترون ها، نوترون ها و پروتون ها

 

4-کدام گزینه الکترون را به درستی توصیف می کند؟

الف) دارای بار الکتریکی نیست و جرم آن با پروتون برابر است.

ب) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن بسیار کم تر از پروتون است.

ج) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن با نوترون برابر نیست.

د) دارای بار الکتریکی مثبت و جرم آن بسیار بیشتر از نوترون ها است.

 

5-اتم در حالت عادی خنثی است زیرا:

الف) ذره های اتمی دارای بار الکتریکی نیستند.

ب) بار مثبت پروتون ها بار منفی نوترون ها را خنثی می کند.

ج) بار مثبت پروتون ها بار منفی الکترون ها را خنثی می کند.

.د) بار مثبت نوترون ها بار منفی الکترون ها را خنثی می کند

 

6-عدد اتمی برای اتمی که دارای 9 پروتون، 10 نوترون و 9 الکترون باشد، کدام گزینه زیر است؟

الف) 28 ب) 9 ج) 10 د) 19

 

7-ذره های سازنده اتم به ......................... اطلاق می شوند

الف) ذره های بسیار ریزی که درون اتم وجود دارد.

ب) ذره های بسیار ریزی که خارج هسته یافت می شوند.

ج) ذره های بسیار ریزی که خارج اتم وجود دارد.

د) ذره های بسیار ریزی که داخل هسته یافت می شوند.

 

8-حدود چند عنصر به طور طبیعی وجود دارند

الف) 91 ب) 85 ج) 118 د) 91

 

9-کدام عنصر جدول تناوبی دارای 3 الکترون در لایه دوم خود است؟

Oد) Li ج) Bب) Arالف)

 

10-در اتم ................. در مدارهای اطراف هسته در حال چرخش اند.

الف) الکترون ها ب) پروتون ها ج) نوترون ها د) ذره هایی با بار الکتریکی مثبت

 

11-تعداد نوترون های عنصری یکی بیشتر از پروتون های آن است. اگر عدد جرمی این عنصر برابر 27 باشد، تعداد پروتون و نوترون های آن به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

الف) 13، 13 ب) 13، 14 ج) 14، 13 د) 14، 14

 

12-مرکز تنظیم ضربان قلب کدام است؟

الف) بصل النخاع ب) مخچه ج) مغز د) قلب

 

13-مغز شامل کدام سه بخش است؟

الف) نیمکره های مخ – مخچه - بصل النخاع ب) بصل النخاع – ساقه مغز – نخاع

ج) نیمکره های مخ – مخچه – ساقه مغز د) نیمکره های مخ – بصل النخاع – ساقه مغز

 

14-کدام یک، جزء وظایف مخ است؟

الف) تکلم ب) تنفس ج) تفکر د) گزینه های الف و ج

 

15-نخاع به طور مستقیم به کدام بخش مغز متصل است؟

الف) مخچه ب) مخ ج) بصل النخاع د) ساقه مغز

 

16-کدام یک از اعمال مخ نیست؟

الف) پردازش اطلاعات ب) تکلم ج) حل مسئله د) تنظیم فشار خون

 

17-جهت هدایت پیام عصبی در یک نورون، کدام است؟

الف) از آکسون به جسم سلولی ب) از آکسون به دندریت

ج) از دندریت به جسم سلولی د) از جسم سلولی به دندریت

 

18-اگر به صورت یک نوزاد آب بپاشید، بازوها و پاهای خود را به بیرون پرتاب می کند این کار، .......................

الف) برای شناخت دنیای اطراف است و توسط مخ فرماندهی می شود.

ب) برای حفط تعادل است و توسط مخچه هدایت می شود.

ج) به طور غیر ارادی صورت می گیرد و انعکاس نام دارد.

د) به طور ارادی انجام می شود و نوعی واکنش دفاعی است.

 

19-کدام یک از اعمال زیر جزء اعمال انعکاسی است؟

الف) ترشح بزاق ب) بلع غذا ج) دیدن د) فکر کردن

 

20-کدام گزینه ی زیر توضیح دهنده نقش آکسون است؟

الف) پیام را دریافت می کند و رشته طویلی است و به مغز متصل است.

ب) زایده طویل است و انتهای آن به سلول های ماهیچه ای و غدد ترشحی متصل است.

ج) تعداد زیادی زایده های کوتاه و منشعب است و به ماهیچه ها متصل است.

د) زایده های بلند است که هم پیام و هم پاسخ را دریافت می کند.

 

21-بزرگ ترین و حجیم ترین مرکز عصبی کدام است؟

الف) مخ ب) مخچه ج)بصل النخاع د) ساقه مغز

 

22-کار رشته های کوتاه (دندریت) و رشته های بلند (آکسون) سلول عصبی کدام است؟

الف) آوردن پیام به نورون – بردن پیام به اندام

ب) آوردن پیام به اندام – بردن پیام به نورون

ج) بردن پیام به اندام – آوردن پیام به نورون

د) بردن پیام به غدد – آوردن پیام به اندام

 

23-اگر چیزی ناگهان به سمت چشم ما پرتاب شود، شما بی اختیار پلک چشم خود را می بندید. کدام بخش دستگاه عصبی فرمان بسته شدن پلک ها را صادر می کند؟

الف) مخ ب) مخچه ج) بصل النخاع د) نخاع
تست هوش

هفتم هشتم نهم نرم افزار

گر به دنبال این هستید که ضریب هوشی خود را بسنجید و ببینید که IQ شما در چه حدی است، نرم افزار تست هوش Raven IQ Test که حاوی ۶۰ سوال تصویری سیاه و سفید است را بر روی رایانه خود نصب كرده و هوش خود را به طور تقریبی بسنجید .

حتما ضریب هوشی(IQ )خود را بسنجید

همانطور که می دانید با تستهای اینترنتی موجود نمی توان ضریب هوشی خود را به طور دقییق حدس زد و اغلب تست های تعیین ضریب هوش اینترنتی دارای اعتبار نمی باشند. همان طور که می دانید یکی بهترین تستهای معتبر تعیین ضریب هوشی در روانشناسی تست هوش ریون و وکسلر است. در اینجا دریچه برای شما نرم افزار تست هوش ریون بزرگسالان ( افراد ۹ سال به بالا ) را قرار میدهد.. تا بتوانید ضریب هوشی خود را بسنجید .

نرم افزار تست هوش ریون Raven IQ Test ، برای افراد ۹ سال به بالاست، برای انجام تست هوش ریون شما ۶۰ سئوال تصویری ( A۱۲ , B۱۲ , C۱۲ , D۱۲ , E۱۲ ) در اختیار دارید که هر سئوال ۶ تا ۸ جوابی است.

در این تست هوش سوال ها در ابتدا آسان و دراواخر سخت می شود. همه سوالها به صورت اشکال هندسی است و به اینصورت است که پنج تصویر هندسی را به شما نشان می دهد و شما باید تصویر ششم را با توجه به نظم موجود در این پنج تصویر حدس بزنید.

در پایان ۶۰ سئوال سیستم جمع امتیاز شما را محاسبه نموده و ضریب هوشی شما را به شما اعلام می کند ودر آخر که وقت شما به پایان می رسد خود برنامه به شما یک عدد می دهد که ضریب هوشی شما را نشان می دهد . بدیهی است این ضریب هوشی تقریبی است و ضریب هوش قطعی شما فقط توسط رونشناس بالینی تست و تعیین خواهد شد. در افراد عادی این عدد بین ۹۰ تا۱۱۰ است.

فقط سعی کنید زمانی که شروع می کنید آسودگی خاطر داشته باشید تا آخر تست بهانه نیاورید. فقط باید حوصله و صبر به خرج دهید .... چرا که این تست معتبر ترین تست هوش جهانی است!

توجه:قبل از شروع آزمون سن خود را وارد نمایید از ۹ الی ۱۸کپی برداری بدون ذکر آدرس سایت ممنون میباشد

برچسب ها تست هوشنمونه سوال تستی درس 3 و 4 علوم هشتم

هشتم نمونه سوال

1-محل قرار گیری پروتون در اتم و بار آن را به ترتیب بنویسید.

الف) داخل هسته و یک بار مثبت                                         ب) داخل هسته و خنثی

ج) در مدار های اطراف هسته و منفی                                   د) در مدار های اطراف هسته و مثبت


2-قسمت مرکزی اتم....................... نام دارد.

الف) عنصر                        ب) هسته                           ج)الکترون                        د) پروتون


3-اتم دارای اجزای زیر است:

الف) یون ها، پروتون ها و الکترون ها                                  ب) یون ها، الکترون ها و نوترون ها

ج) پروتون ها، الکترون ها و مولکول ها                                د) الکترون ها، نوترون ها و پروتون ها


4-کدام گزینه الکترون را به درستی توصیف می کند؟

الف) دارای بار الکتریکی نیست و جرم آن با پروتون برابر است.

ب) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن بسیار کم تر از پروتون است.

ج) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن با نوترون برابر نیست.

د) دارای بار الکتریکی مثبت و جرم آن بسیار بیشتر از نوترون ها است.


5-اتم در حالت عادی خنثی است زیرا:

الف) ذره های اتمی دارای بار الکتریکی نیستند.

ب) بار مثبت پروتون ها بار منفی نوترون ها را خنثی می کند.

ج) بار مثبت پروتون ها بار منفی الکترون ها را خنثی می کند.

.د) بار مثبت نوترون ها بار منفی الکترون ها را خنثی می کند


6-عدد اتمی برای اتمی که دارای 9 پروتون، 10 نوترون و 9 الکترون باشد، کدام گزینه زیر است؟

الف) 28                      ب) 9                       ج) 10                        د) 19


7-ذره های سازنده اتم به ......................... اطلاق می شوند

الف) ذره های بسیار ریزی که درون اتم وجود دارد.

ب) ذره های بسیار ریزی که خارج هسته یافت می شوند.

ج) ذره های بسیار ریزی که خارج اتم وجود دارد.

د) ذره های بسیار ریزی که داخل هسته یافت می شوند.


8-حدود چند عنصر به طور طبیعی وجود دارند

الف) 91                          ب) 85                          ج) 118                       د) 91


9-کدام عنصر جدول تناوبی دارای 3 الکترون در لایه دوم خود است؟

Oد)                          Li ج)                         Bب)                         Arالف)


10-در اتم ................. در مدارهای اطراف هسته در حال چرخش اند.

الف) الکترون ها                       ب) پروتون ها                       ج) نوترون ها                     د) ذره هایی با بار الکتریکی مثبت


11-تعداد نوترون های عنصری یکی بیشتر از پروتون های آن است. اگر عدد جرمی این عنصر برابر 27 باشد، تعداد پروتون و نوترون های آن به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

الف) 13، 13                          ب) 13، 14                          ج) 14، 13                       د) 14، 14


12-مرکز تنظیم ضربان قلب کدام است؟

الف) بصل النخاع                     ب) مخچه                          ج) مغز                     د) قلب


13-مغز شامل کدام سه بخش است؟

الف) نیمکره های مخ  مخچه - بصل النخاع                              ب) بصل النخاع ساقه مغز  نخاع

ج) نیمکره های مخ  مخچه  ساقه مغز                                     د) نیمکره های مخ بصل النخاع  ساقه مغز


14-کدام یک، جزء وظایف مخ است؟

الف) تکلم                     ب) تنفس                    ج) تفکر                      د) گزینه های الف و ج


15-نخاع به طور مستقیم به کدام بخش مغز متصل است؟

الف) مخچه                       ب) مخ                      ج) بصل النخاع                      د) ساقه مغز


16-کدام یک از اعمال مخ نیست؟

الف) پردازش اطلاعات                         ب) تکلم                   ج) حل مسئله                    د) تنظیم فشار خون


17-جهت هدایت پیام عصبی در یک نورون، کدام است؟

الف) از آکسون به جسم سلولی                               ب) از آکسون به دندریت

ج) از دندریت به جسم سلولی                                 د) از جسم سلولی به دندریت


18-اگر به صورت یک نوزاد آب بپاشید، بازوها و پاهای خود را به بیرون پرتاب می کند این کار، .......................

الف) برای شناخت دنیای اطراف است و توسط مخ فرماندهی می شود.

ب) برای حفط تعادل است و توسط مخچه هدایت می شود.

ج) به طور غیر ارادی صورت می گیرد و انعکاس نام دارد.

د) به طور ارادی انجام می شود و نوعی واکنش دفاعی است.


19-کدام یک از اعمال زیر جزء اعمال انعکاسی است؟

الف) ترشح بزاق                        ب) بلع غذا                            ج) دیدن                       د) فکر کردن


20-کدام گزینه ی زیر توضیح دهنده نقش آکسون است؟

الف) پیام را دریافت می کند و رشته طویلی است و به مغز متصل است.

ب) زایده طویل است و انتهای آن به سلول های ماهیچه ای و غدد ترشحی متصل است.

ج) تعداد زیادی زایده های کوتاه و منشعب است و به ماهیچه ها متصل است.

د) زایده های بلند است که هم پیام و هم پاسخ را دریافت می کند.


21-بزرگ ترین و حجیم ترین مرکز عصبی کدام است؟

الف) مخ                        ب) مخچه                      ج)بصل النخاع                     د) ساقه مغز


22-کار رشته های کوتاه (دندریت) و رشته های بلند (آکسون) سلول عصبی کدام است؟

الف) آوردن پیام به نورون  بردن پیام به اندام

ب) آوردن پیام به اندام  بردن پیام به نورون

ج) بردن پیام به اندام  آوردن پیام به نورون

د) بردن پیام به غدد  آوردن پیام به اندام


23-اگر چیزی ناگهان به سمت چشم ما پرتاب شود، شما بی اختیار پلک چشم خود را می بندید. کدام بخش دستگاه عصبی فرمان بسته شدن پلک ها را صادر می کند؟

الف) مخ                          ب) مخچه                         ج) بصل النخاع                         د) نخاع


منبع
http://s-avalmotavaseta.mihanblog.comویدیو های آموزشی 9 فصل ریاضی هشتم--

هشتم نمونه سوال فیلم/انیمیشن

ویدیو های آموزشی 9 فصل از ریاضی هشتم به صورت تفکیک شده (فصل به فصل) که توسط رضا بوعذار دبیر ریاضی ناحیه 4 اهواز و خانم وفا مجیدی دبیر ریاضی آبادان آماده شده است . جهت استفاده همکاران محترم آماده دریافت می باشد .

این ویدیو های آموزشی که در برگیرنده برخی از فعالیت ها / تمرین و کار در کلاس های ریاضی هشتم می باشد بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده در کتاب ریاضی هشتم ساخته شده است .


--------------------------------0----------------------------

webdarsi.ir
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic